RLB įstatai

Rogalando lietuvių bendrijos steigiamojo susirinkimo metu priimti šie įstatai:

§ 1. Bendruomenės pavadinimas

Rogalando lietuvių bendrija (sutrumpintai -RLB) įsteigta 2012 m. sausio 14 d.

§ 2. Tikslai

Rogalando lietuvių Bendrija yra nepolitinė, pelno nesiekianti, laisvanoriška organizacija Rogalando apskrityje gyvenantiems lietuviams ir jų šeimoms.

Bendrijos tikslas yra ginti ir puoselėti šiame regione gyvenančių lietuvių ir lietuvių šeimų interesus:

 • išlaikyti ir stiprinti Rogalando gyvenančių lietuvių ir jų šeimų identitetą;

 • dalyvauti Norvegijos – Lietuvos bendradarbiavimo projektuose;

 • skleisti informaciją apie Norvegiją Lietuvoje ir apie Lietuvą Norvegijoje;

 • bendradarbiauti su Norvegijos organizacijomis, remiančiomis Lietuvą;

 • prisidėti prie teigiamo Lietuvos ir Norvegijoje gyvenančių lietuvių įvaizdžio kūrimo;

 • bendradarbiauti su Lietuvos garbės konsulu Stavangeryje;

 • skatinanti kultūrinį bendradarbiavimą tarp Rogalando apskrities ir Lietuvos, siekiant dalytis patirtimi ir žiniomis.

§ 3 Juridinis vienetas

Bendrija yra savarankiškas ir laisvas – juridinis vienetas su beasmene ir ribota atsakomybe už skolas.

§ 4. Narystė

Bendrijos nariais gali būti mokantys nario mokestį asmenys.

§ 5. Balsavimo teisė ir rinkimai

Visi bendruomenės nariai – ne jaunesni kaip 15 metų –  turi balsavimo teisę ir gali būti išrenkami į bendrijos Valdybą.

§ 6. Nario mokestis ir finansavimas

Metų susitikime nustatomas metinis nario mokestis, kuris yra mokamas iš anksto .

Nariai, nesumokėję nario mokesčio daugiau nei metus, netenka balsavimo teises arba kitų teisių ir Valdyba gali juos išbraukti iš bendrijos sąrašo. Išbrauktas iš sąrašo narys negali būti įtrauktas į Bendrijos sąrašus, kol nesumoka nario mokesčio skolos.

Pajamos, gautos iš bendrijos organizuotų renginių,ir įvairios paramos, taip pat Bendrijai įteiktos dovanos priklauso Bendrijai ir finansuoja ją.

§ 7. Bendrijos išrinktų atstovų užmokestis

Bendrijos išrinkti atstovai neturi priimti užmokesčio už savo veiklą.

§ 8. Metinis susitikimas

Metinis susitikimas, kuris vyksta vieną kartą per metus pirmą metų ketvirtį, yra anksčiausias bendrijos organas.

Ne mažiau kaip mėnesį prieš metinį susitikimą, Valdyba kviečia bendrijos narius į metinį susitikimą, apie tai pranešdama nariams asmeniškai arba paskelbdama apie susitikimo data spaudoje. Bendrijos narių pasiūlymai, kuriuos norima apsvarstyti metiniame susitikime, turi būti pateikti valdybai ne vėliau kaip dvi savaitės iki metinio susitikimo. Susitikimo darbotvarkė turi būti paskelbta viešai visiems nariams ne veliau kaip savaitė iki susitikimo.

Metiniame susitikime dalyvauja visi nariai. Visiems pritariant į susitikimą gali būti kviečiami ir kiti asmenys ir/arba spaudos atstovai.

Metiniame susitikime registruojamas narių, turinčių balsavimo teisę skaičius. Kiekvienas narys turi tik vieną balsą ir savo balso negali įgalioti kitam asmeniui.

Metiniame susitikime nesvarstomi neįtraukti į darbotvarkę klausimai ir jei jie nebuvo pateikti Valdybai likus savaitei iki susitikimo. Kiti klausimai gali būti svarstomi ir priimami nutarimai, jei to reikalauja 2/3 susirinkimo dalyvių. Tokį sprendimą galima priimti tik prieš priimant darbotvarkę.

§ 9. Susitikimo pirmininkas

Susirinkimą veda išrinktas susirinkimo pirmininkas. Susirinkimo pirmininkas nebūtinai turi būti bendrijos narys.

§ 10. Balsavimo eiga metiniame susitikime

Surinktų balsų dauguma nulemia sprendimą, jei nėra susitarta kitaip.

Neužpildytos balsavimo kortelės neturi balso teisės.

Jeigu yra daugiau nei vienas pasiūlymas, balsavimas vyksta raštu. Balsavimo kortelėje gali būti įrašomi tik pasiūlyti kandidatai. Jeigu yra renkama daugiau kandidatų tuo pačiu balsavimu, balsavimo kortelėse turi būti įrašyti visi kandidatai tam balsavimui. Neužpildytos balsavimo kortelės yra laikomos negaliojančiomis, taip pat kortelės, kuriose nėra pasiūlytų kandidatų, arba yra nurodytas kitas kandidatų skaičius nei buvo pasiūlyta.

Renkant pavienius kandidatus ir kandidatui, nesurinkus daugiau nei pusės balsų, vyksta dar vienas balsavimas, kurio metu balsuojama už du daugiausiai balsų surinkusius kandidatus. Jeigu perrenkant abu kandidatai surenka tiek pat balsų, kandidatas yra renkamas burtų būdu.

Tuo atveju, jei vienu balsavimu renkama daugiau kandidatų, kad būtų išrinkti, jie turi surinkti daugiau nei pusę balsų. Tai negalioja renkant pavaduojančius deputatus. Jeigu pirmuoju balsavimu kandidatų grupė nėra surinkusi daugiau nei pusės balsų, tada laikoma išrinkta ta kandidatų grupė, kuri surinko pusę ar daugiau nei pusę balsų. Iš likusių neišrinktų kandidatų išrenkami kandidatai, surinkę daugiausiai balsų. Esant vienodam balsų skaičiui, renkama burtų būdu.

Balsavimas yra slaptas.

§11 Metiniame susitikime privalomi svarstyti klausimai:

Metiniame susitikime privaloma:

 1. Bendrijos metinė veiklos ataskaita;
 2. Bendrijos praėjusių metų finansinė ataskaita

 3. Pateiktų pasiūlymų svarstymas

 4. Nario mokesčio svarstymas

 5. Bendrijos biudžeto priėmimas

 6. Revizoriaus išrinkimas

 7. Valdybos išrinkimas

 1. Valdybos pirmininkas ir jo pavaduotojas

 2. Kasininkas ir sekretorius

 3. Valdybos narys/nariai

Metinis susitikimas turi būti protokoluojamas.

Protokolą turi pasirašyti susirinkimo pirmininkas ir dar vienas atstovas, kuris yra paskiriamas, kad pasirašytų protokolą kartu su pirmininku.

§ 12. Neeiliniai susirinkimai

Neeiliniai bendrijos susirinkimai organizuojami valdybos sprendimu arba reikalaujant 1/3 bendrijos narių.

Šie susirinkimai organizuojami tokia pat tvarka kaip ir metiniai susitikimai, tik įspėjant prieš 14 dienų.

Neeiliniuose susirinkimuose yra svarstomi ir priimami sprendimai tik tais klausimais, kurie yra oficialiai paskelbti kvietime.

§ 13. Valdyba

Bendrijai vadovauja valdyba, susidedanti iš 5-7 narių. Valdyba yra aukščiausia institucija tarp metinių susitikimų.

Valdyba privalo:

 1. pasiūlyti bendrijai įstatus;

 2. įgyvendinti metinio susitikimo nutarimus;

 3. esant poreikiui, įsteigti komitetą, valdybą ar paskirti asmenis tam tikroms užduotims atlikti. Tuo atveju privalomas darbo aprašymas/instrukciją;

 4. administruoti ir kontroliuoti bendrijos finansus pagal nustatytas instrukcijas ir nutarimus;

 5. reprezentuoti bendriją.

Vadovui arba Valdybos narių daugumai reikalaujant, Valdyba privalo sušaukti susirinkimą. Valdyba privalo tinkamai ir laiku įspėti apie savo nutarimus.

Nutarimai gali būti priimami, kai susirinkime dalyvauja dauguma Valdybos narių. Nedalyvaujant visiems Valdybos nariams ir nesant galimybei išsakyti savo nuomonę atitinkamu klausimu, Valdyba gali ir nepriimti galutinio sprendimo. Nutarimas priimamas surinkus daugumos balsus. Esant vienodam skaičiui balsų, susitikimo pirmininkas turi du balsus.

Valdybos nariai renkami dvejiems metams. Dėl ypatingų priežasčių valdybos narys gali atsisakyti pareigų nepasibaigus periodui. Apie tai valdyba turi būti įspėta daug anksčiau. Valdybos narys gali būti atstatydinamas metinio susitikimo metu dar nepasibaigus kadencijai.

Valdybos susirinkimai privalo būti protokoluojami. Protokolą pasirašo susirinkime dalyvavę Valdybos nariai.

§ 14. Kalba

Bendrijos kalba – lietuvių ir norvegų.

§ 15. Įstatų keitimas

Šie įstatai gali būti keičiami tik eilinio arba neeilinio susitikimo metu, tuo atveju, kai tai yra įtraukta į darbotvarkę ir to reikalauja 2/3 balsavusių narių.

§ 16. Veiklos nutraukimas

Bendrijos veikla gali būti nutraukta eilinio bendrijos susirinkimo metu, jei už tokį sprendimą balsuoja ¾ susirinkime dalyvaujančių narių. Praėjus trims mėnesiams yra šaukiamas neeilinis susirinkimas, kuriame ¾ dalyviu sprendimu yra priimamas galutinis sprendimas dėl veiklos nutraukimo.

Nutraukus bendrijos veiklą, bendrijos turtas panaudojamas Rogalando apskrities lietuvių naudai.

Susijungimas su kitom bendrijom nėra laikomas bendrijos veiklos nutraukimu.

Priimant nutarimą dėl bendrijų susijungimo ir kitus su tuo nutarimu susijusius klausimus, sprendžiama laikantis §15.

Įrašo “RLB įstatai” komentarų: 1

 1. Atgalinė nuoroda: Metinis Narių susirinkimas 2014 | Rogalando Lietuvių Bendrija

Parašykite komentarą

Įveskite savo duomenis žemiau arba prisijunkite per socialinį tinklą:

WordPress.com Logo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo WordPress.com paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Twitter picture

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Twitter paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Facebook photo

Jūs komentuojate naudodamiesi savo Facebook paskyra. Atsijungti /  Pakeisti )

Connecting to %s